Η Διοίκηση του ΤΕΚΑ

Το νέο ασφαλιστικό Ταμείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από υψηλού κύρους καταρτισμένα και εξειδικευμένα μέλη που επιλέγονται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που περιγράφεται αναλυτικά στο νόμο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του 1ου ΔΣ και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη ψήφιση του νόμου, το Ταμείο διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Ο ρόλος του μεταβατικού αυτού οργάνου είναι η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η εκκίνηση της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο